Algemene voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Geschillencommissie Reizen vzw

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2. Promotie

§1. De gegevens in de reisbrochure / website binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure / website hebben uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure/website moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
§1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen.
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§2. ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen (alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats);
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkoming van het contract

(cfr. 1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van de boeking of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de boeking , dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. Prijs van de reis

(cfr. 2. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7. Betaling van de reissom

(cfr. 1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking

§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte brengen.
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger

(cfr. 4 Bijzondere verkoopsvoorwaarden)

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisatie voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

(cfr. 6. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)

§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil.

§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terug brengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger

(cfr. 5. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van die verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken

§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

§5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling

§1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis, moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

§2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

§3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. Verzoeningsprocedure

§1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken  partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de Cel Verzoening:
Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL
Tel: 02/206.52.38 – Fax: 02/206.57.74
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18. Arbitrage of Rechtbank

§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen  om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL
Tel: 02/206.52.37 (9-12u) – Fax: 02/206.57.74
e-mail: clv.gr@skynet.be

 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

 1. Totstandkoming van het contract

(cfr. Art.5-Art.7 Algemene reisvoorwaarden)

1.1 Bij verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reisbrochure en de schriftelijke reisbevestiging. Deze schriftelijke reisbevestiging kan per e-mail verstuurd worden aan de reiziger. Telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag.

1.2 De reservatie wordt definitief als:
– de klant een reisbevestiging of bestelbon heeft ontvangen en de klant binnen de 7 dagen het voorschot (30% van de totale reissom met een minimum van € 200 per persoon) en eventuele reisverzekering heeft betaald (boekt de klant minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen).

1.3 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging (bestelbon) dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.

1.4 Het saldo dient 1 maand voor afreis betaald te worden.

 1. Communicatie per e-mail

Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging en alle verdere communicatie per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd. De reiziger die 48 uur voor zijn vertrek de nodige documenten betreffende zijn reis niet zou hebben ontvangen, dient uit eigen initiatief telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de reisorganisator.

De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling, de reiziger niet hebben bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.

 1. Prijs van de reis

(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)

De prijzen via de telefoon of mail gecommuni­ceerd zijn onder voorbehoud van moge­lijke fouten. De prijzen in de brochure of op website zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten en tussentijdse prijswijzigingen. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van diensregelingen, of transportmiddel.

 1. Kortingen en supplementen

De kortingen en supplementen staan omschreven in de reisbrochure of website en gelden per persoon, per reis.
Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.

 1. Wijzigingen door de reiziger

(cfr. Art.9 Algemene reisvoorwaarden)
Indien na het opmaken van de reisbevestiging (bestelbon) nog wijzigingen worden aangevraagd door de reiziger, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar wijzigingskosten aanrekenen (€ 25 per dossier).

 1. Verbreking door de reiziger

(cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)
Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator.

De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:

–  tot 3 maanden vóór vertrek: 30% van de totale reissom
–  vanaf 3 maanden tot en met 31 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom

–  vanaf 30 dagen tot en met 8 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom

–  vanaf 7 dagen (inclusief)  tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom

 1. Verbreking door de reisorganisator

(cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)
De reisorganisator behoudt zich het recht voor tot 3 weken voor afreis de groepsreis te annuleren indien geen 25 deelnemers geboekt hebben. Indien de klant een slaapbus of een andere type bus heeft gereserveerd tijdens een reis en indien er geen bus van dat type meer ter beschikking is door onze busmaatschappij, kan Snowdream de reis laten doorgaan met een ander type bus zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.

 1. Kamertypen

De typen van kamers/appartementen voor verkoop staan op de Snowdream website of website van het hotel. Het type kamer of appartement die de klanten benutten in het hotel kan mogelijks afwijken van de foto – plattegrond plan – indeling van de kamer zoals op de website is aangegeven. De types van kamers/appartementen worden niet beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de reisovereenkomst. Snowdream heeft het recht om de reis te laten doorgaan met een ander type kamer/appartement zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.

 1. Formaliteiten

-De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of op onze website door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
– Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België.

 1. Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 1. Aansprakelijkheid

– Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt).
– De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat extra vervoer- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
– De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade aan derden, skimateriaal of bagage.
– De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verloren bagage. Indien je iets belangrijks bent vergeten in hotel of bus, gelieve tot Snowdream te wenden, tot uiterlijk één week na thuiskomst. Alle meldingen die na één week binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
– De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

 1. Goed gedrag en zeden reiziger

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met klanten die in het verleden een afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit. De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis ongepast gedrag vertonen.

13. Recuperatie niet genomen inclusieve of gereserveerde diensten

Vervoer : indien u tijdens de reis beslist om voor de terugreis de gereserveerde busplaats of vliegtuigseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats.

Ski- of snowboardles : er is geen terugbetaling bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het niveau niet correct hebt opgegeven en er geen andere lesgroepen zijn. Groepslessen ski en snowboard worden gegeven in verschillende niveaus. De lessen in een bepaald niveau gaan door wanneer er minimaal 4 personen in een bepaald niveau deelnemen. Indien ter plaatse blijkt dat iemand die ingeschreven is voor onze skilessen niet op een goede manier kan ingedeeld worden in de bestaande skigroepen, behouden wij ons het recht om deze persoon uit te sluiten van de lessen (terugbetaling lesgeld). Deze personen kunnen zich ter plaatse inschrijven bij de lokale skischool.

De eindbeslissing hiervoor ligt bij onze lokale reisleider. Door in te schrijven voor de lessen verklaart u zich hiermee akkoord.

Skipas : indien u , om welke reden ook, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse van het skipasbureau gelden recupereren. Dit is niet van toepassing in alle gebieden, u dient over de nodige bewijsstukken te beschikken. Na de reis worden geen skipassen terugbetaald.

14. Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt door de plaatselijke autoriteiten bepaald door het comfortniveau, de aanwezige faciliteiten en dienstverlening. Kwaliteit van de verstrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dranken en beschikbare faciliteiten vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land.

Snowdream kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN

Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Snowdream door ‘Garantiefonds Reizen’, Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

SNOWDREAM behoort tot de In-Venture Group BVBA vertegenwoordigd door Kristof Briers als zaakvoerder.

 

Kristof Briers, Beatrijslaan 9, 3110 Rotselaar, staat garant voor de diensten van SNOWDREAM conform art. 36 van de reiscontractenwet.